Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • JimiWikman
  JimiWikman

  Interaction Design

     (0 reviews)
   Educator: Kristianstad University Period: 2008
  • Kurskod: ID404F
  • Nivå: Grundnivå
  • Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap (IF1)
  • Ämne/områdeskod: Informatik (IKA)
  • Utbildningsområde: Tekniska området 100%
  • Huvudområde: Informatik
  • VFU-andel: -
  • Engelsk titel: Interaction design I
  • Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2014-06-03. Giltig från och med 2015-01-19.
  • Diarienummer: U2014-242-982

  Allmänna uppgifter

  Kursen ges som fristående kurs. Studieform: Nätbaserad.

  Fördjupningsnivå

  G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

  Förkunskaps- och behörighetskrav

  Grundläggande behörighet.

  Syfte

   

  Studenten ska utveckla en övergripande förståelse för ämnesområdet interaktionsdesign, inkluderande begrepp, teorier och vetenskapliga diskussioner. Vidare ska studenten utveckla kunskap om interaktion mellan människor och IT gällande design av befintlig och framtida teknik. Studenten lär sig om vedertagna designprinciper, samt utvecklar sin förmåga att problematisera såväl analys, värdering som design för att skapa förutsättningar för ett kritiskt och reflekterande skapande i designprocessen.

   

  Innehåll

   

  • introduktion ämnesområdet Interaktionsdesign (ID)
  • grundläggande användbarhetsorienterat och användarcentrerat designarbete
  • användargränssnittet som kommunikationsmedel
  • analys och värdering av användargränssnitt

   

  Lärandemål

   

  Kunskap och förståelse
  Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna redogöra för och definiera vetenskapliga begrepp inom interaktionsdesign med hjälp av litteratur och forskning inom området (1)
  • kunna identifiera och redogöra för grundläggande designprinciper vid design av digitala artefakter (2).

  Färdighet och förmåga
  Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna modifiera användargränssnitt för att passa användare och användningssammanhang (3)
  • självständigt kunna genomföra en användarcentrerad designprocess med fokus på design av digitala artefakter (4).

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna värdera och formulera sitt behov av ytterligare kunskap inom interaktionsdesign för att självständigt utveckla sin designkompetens (5)
  • kunna identifiera användbarhet i digitala artefakter och dess betydelse för individer och organisationer (6).

   

  Genomförande

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer via kursplattform på Internet. Alla praktiska avsnitt och arbetsuppgifter genomförs med hjälp av dator. Kursen förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling.

  Examination – prov och former

   

  Delprov 1 (2 hp) Designprinciper.
  Inlämningsuppgiften är en individuell skriftlig examination. Lärandemål 2 och 6 examineras. Betygsgraderna U och G tillämpas.

  Delprov 2 (3 hp) Användarcentrerad design.
  Inlämningsuppgiften är en individuell gestaltande examination. Lärandemål 3-5 examineras. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.

  Delprov 3 (2,5 hp) ID-begrepp och sammanhang.
  Tentamen via lärplattform, individuell skriftlig examination. Lärandemål 1 examineras. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.

  För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på delprov 2 och 3.

  Högskolans regler för examination finns att läsa på www.hkr.se/student.

   

  Kursutvärdering

  Kursutvärdering sker i enlighet med av Högskolan utfärdade riktlinjer.

  Beslut

  Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2014-06-03. Giltig från och med 2015-01-19.

  Revideringar

  2017-06-21
  Tillägg av en bok.
  Revidering giltig från och med 2017-08-28.
  2016-05-23
  Främst omfördelning av lärandemål inom delproven.
  Revidering giltig från och med 2016-08-29.
  2014-06-13
  Korrigering av betygsgraderna, delprov 1.
  Revidering giltig från och med 2015-01-19.

  Övergångsbestämmelser

  Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit nedlagd. För student som inte har fullföljt kurs med godkänt resultat ett år efter att dess kursplan upphört att gälla kan, inom ytterligare två år och efter prövning av examinator, ges möjlighet till förnyade examinationstillfällen i enlighet med kursplan som innehållsligt kan bedömas som näraliggande och där examination kan genomföras utan att det innebär mer än marginell ökning av de resurser som förbrukas. Efter dessa ytterligare två år kan studenten endast erhålla intyg på avklarade delprov.

  Litteratur

  Litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart

  Kurslitteratur finns i viss omfattning att låna eller ladda ner på biblioteket. Talböcker för studenter med läsnedsättning finns sök- och nedladdningsbara i Legimus.

  • Arvola, Mattias (2014), Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. Lund : Studentlitteratur (168 s).

  • Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004), Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper. 2 upplagan. Lund : Studentlitteratur (264 s).

  • Norman, Donald A (2013), The design of everyday things. New York, NY : Basic Books (347 s).

  Vetenskapliga texter i en omfattning av ca 100 sidor tillkommer.  User Feedback

  Create an account or sign in to leave a review

  You need to be a member in order to leave a review

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  There are no reviews to display.


 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 10 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

here
×